PDH

مرتبه بندی دیجیتال نیمه سنکرون یا PDH  ؛یکی از پروتکل هایی  است که در لاین ترمینالهای نوری به کار میرود . در این پروتکل در هم تنیدگی اطلاعات به گونه ای است که برای استخراج هر جز از  اطلاعات کلیه مراحل مالتی پلکسینگ می باید به صورت معکوس صورت پذیرد. اصولا  PDH  ها استاندارد نیستند یا به عبارتی PDH  های تولید هر شرکت تنها با تولیدات همان شرکت به صورت POINT to PIONT  سنکرون میشود .به عنوان مثال VPM150S  شرکت واف تنها میتواند با یک VPM150S  دیگر در مدار قرار گیرد در حالی که در SDH  به علت استاندارد بودن سلسله مراتب ادغام شما میتوانید با خارج کردن هر SDH  تولید هر شرکت SDH  متفاوت و تولید شرکت دیگر را جایگزین کنید.